Gezond ouder worden in een schone Provincie is het thema waarmee Senioren Belang de verkiezingen in gaat voor de Provinciale Staten. 


Senioren Belang is een politieke belangenvereniging met jarenlange bestuurlijke ervaring onder andere opgedaan in de gemeenteraad van Emmen. Krachtig en degelijk staat zij in het dagelijkse leven. De lucht en het hunebed staan hierbij symbool voor onze partij. De lucht staat voor de ruimte in ons leven om krachtig aan ons zelf en de samenleving deel te nemen en te werken. Het hunebed staat voor de (oer) degelijkheid van onze partij met een stevig fundament in het Drenthe van heden. Senioren Belang wil de belangen van de huidige en toekomstige senioren in Drenthe behartigen. Dit is mede de reden waarom zij meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Drenthe.

Met name de huidige senioren hebben de hedendaagse samenleving en welvaart tot stand gebracht. In hoog tempo worden echter deze welstand en verworven zekerheden voor senioren afgebroken en afgenomen. Senioren Belang vindt dat het zo niet langer kan en komt daarom – zonder de belangen van andere groepen in de samenleving over het hoofd te zien in het bijzonder op voor de senioren. Senioren Belang neemt hierin haar verantwoordelijkheid!

Het is nu vooral de tijd om op te komen voor de huidige en toekomstige senioren! Als samenleving zijn wij deze groep veel dank en hulp verschuldigd.

Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam en veilig gebied voor senioren te laten zijn.

In de loop van 2019 zal de groep 50+ers groter zijn, dan alle groepen daaronder (gegevens CBS en Demografisch Bureau). Dat betekent dat deze bevolkingsgroep niet langer meer van ondergeschikt belang is, ook economisch niet.

In het verleden, maar ook nu nog, wordt te gemakkelijk gedacht dat senioren alleen maar een kostenpost zijn voor de samenleving.

Maar een heel groot deel van deze bevolkingsgroep is een economische factor waar rekening mee moet worden gehouden. Zij zijn redelijk bemiddeld en nog vitaal

Maar het seniorenplaatje is niet alleen maar zonnig. Onder de senioren, en dan vooral de 75+ers, bevindt zich een grote groep die niet die materiële en fysieke welstand kent. Die groep mag niet vergeten worden. Sterker nog: die groep behoeft speciale aandacht.

Er is een trend in ons land gaande, om alles in geld en economische éénheden uit te drukken. Ook in de (gezondheid)zorg.

Een oudere mag niet te veel geld kosten. Dreigt er overschrijding van een bepaalde financiële grens, dan wordt zorg niet meer verleend, bepaalde medicijnen niet meer verstrekt, of een operatie niet meer uitgevoerd. Ook de oudere senior is een waardevol mens en geen economische eenheid.

Senioren Belang verzet zich hier met kracht tegen en komt op voor de belangen van deze groep.

Betekent dat, dat Senioren Belang alleen maar geïnteresseerd is in die onderwerpen die de senioren direct raken?

Nee, natuurlijk niet, want alle zaken waar de provincie voor verantwoordelijk is en waarover besluiten genomen moeten worden: zoals wegenaanleg, infrastructuur, economie, cultuur raken direct of indirect ook de senioren.

Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam, veilig en bereikbaar gebied voor senioren te laten zijn, met schoon water, een beschermde natuur en levensruimte voor mens en dier. 

Algemene zorg 

De dagelijkse en bijzondere zorg in Drenthe bereikbaar en beschikbaar houden voor een ieder is voor nu en de komende jaren één van de grootste en belangrijkste uitdagingen. Met name gaat onze aandacht hierbij uit naar dunbevolkte regio’s op het platteland en kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen en gehandicapten, die om wat voor reden dan ook, verminderd zelfredzaam zijn. Met natuurlijk daarbij ook de mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking, waarvoor de overheid een belangrijke vangnetfunctie behoort te hebben. 

Huisartsenzorg (eerste lijn)

De komende jaren dreigt er in Drenthe een tekort aan huisartsen te ontstaan. Steeds meer taken gaan richting eerste lijns-zorg. De vraag naar huisartsenzorg stijgt en wordt complexer van aard, terwijl het aantal huisartsen juist afneemt door pensionering. Nieuwe huisartsen vestigen zich onvoldoende in Drenthe. Mede hierdoor is er nu al in de Zuidoosthoek van de provincie een tekort aan huisartsen.

De provincie kan hier samen met andere partijen een actieve rol nemen en vervullen door onder meer het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Belangrijk is hierbij een goed en samenhangend voorzieningenniveau en voldoende economisch perspectief.

De tendens dat huisartsen zich samen met andere (eerstelijns-) disciplines vestigen in grotere gezondheidscentra zal doorzetten en vraagt mede daardoor om een goede (openbare) vervoersinfrastructuur.

Ziekenhuiszorg

De (hoog) complexe zorg zal in de nabije toekomst worden geconcentreerd in de acht universitaire medische centra in ons land. Drenthe is daardoor in eerste instantie aangewezen op Groningen. Het is voor Senioren Belang erg belangrijk dat de basisziekenhuiszorg (ten behoeve van veel voorkomende, minder ingewikkelde behandelingen) in de regionale ziekenhuizen beschikbaar blijft. Belangrijk is dat deze ziekenhuizen open blijven en dat de huidige spreiding over de provincie blijft gehandhaafd. Mede hierdoor kan ook de werkgelegenheid in de zorg worden bevorderd. In dit alles is een nadrukkelijke rol voor de provincie weggelegd! 

Ouderenzorg

Het beleid van de (Rijks-) overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren in hun eigen leef- en woonomgeving. Veel (toekomstige) senioren willen dat ook.

Voor verpleeghuizen geldt dat, vanuit economisch oogpunt gezien, concentratie op een grotere locatie de voorkeur geniet. Dat kan vaak betekenen dat degene die in een verpleeghuis wordt opgenomen, al dan niet permanent, vaak op grote afstand van zijn of haar oorspronkelijke sociale netwerk zal moeten leven.

Om dit tegen te gaan, kan kleinschalige verpleeghuiszorg op het platteland, onder meer door herbestemming van bestaand vastgoed een goede oplossing bieden. Ook hierbij is een begeleidende rol weggelegd voor de provinciale overheid.

Vastgesteld is dat het kunnen blijven wonen van senioren in hun vertrouwde omgeving een positieve uitwerking heeft op hun welbevinden, waardoor zij (financieel en anderszins) minder ten laste komen van de gemeenschap.

De toename van hoogtechnologische middelen en domotica (hulpmiddelen) in de zorg zal toenemen. Een goede digitale infrastructuur (bijvoorbeeld glasvezel) en goede bereikbaarheid van het mobiele netwerk zijn hierbij met name op het platteland onmisbaar.

Gezien de belangrijke rol van de provincie in de welzijnssector vindt Senioren Belang het belangrijk dat de provinciale overheid op een persoonlijke en begrijpelijke manier met genoemde leeftijdsgroep communiceert, en daarbij gebruik maakt van alle communicatiekanalen die voorhanden zijn en zich bewust is dat de digitale communicatie soms een probleem kan zijn voor de groep al dan niet kwetsbare ouderen. 

Mantelzorg

Het is een bekend gegeven dat (een deel van) de mantelzorgers overbelast is. Drenthe wil een “mantelzorgvriendelijke” provincie zijn. Dit vraagt dan ook de komende jaren een actieve inspanning. Voorts blijft onderzoek naar de effecten van overbelasting nodig, juist ook om economische motieven. De provincie kan hier samen met gemeenten en andere actoren een belangrijke impuls aan geven. Het is dan ook van het grootste belang dat er een voortdurende monitoring plaatsvindt naar de effecten van overbelasting om hierdoor te voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.

De rol van de provincie

Het verwachtingspatroon van de overheid ten aanzien van burgers is in de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. De “oude” verzorgingsstaat heeft plaats gemaakt voor de participatiesamenleving. Meedoen is het adagium, en begrippen als zelfmanagement en eigen regie sieren vele beleidstukken. Maar de verwachtingen van overheden en beleidsmakers matchen lang niet altijd met de mogelijkheden van de burgers om hier invulling aan te geven, zo concludeerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het op 24 april 2017 uitgebrachte rapport “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid”.

Als het gaat om de zorg en leefbaarheid in Drenthe, speelt ook de provincie nauwelijks nog een rol van betekenis. Met name uit het ruimtelijk en economische domein heeft de provincie zich de afgelopen periode nagenoeg volledig teruggetrokken.

Vanuit economisch perspectief bekeken is de zorgsector de grootste werkgever in Drenthe. Daarom zou de provincie hierin een veel actievere rol kunnen en moeten vervullen, temeer daar werkgelegenheid één van de belangrijkste speerpunten van beleid is.

Sinds januari van dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zogenaamde gedecentraliseerde taken in de zorg, maar hiervan blijkt een aanzienlijk deel van de zorg bovenlokaal. Te denken valt hierbij aan de ziekenhuiszorg, GGZ en ook een deel van de ouderenzorg, waarvoor de provincie haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Een andere manier van kijken naar de zorg kan bereikt worden als de provincie als mede-eigenaar optreedt om regionale ziekenhuizen te behouden.

Met name als regisseur van de herinrichting van het zorglandschap lijkt de provincie daarvoor de aangewezen partij. Zij kan met name innovatie(‘s) in de zorg stimuleren, waarbij een belangrijk aandachtspunt daarbij is om de burgers (als eindgebruikers) in een zo vroeg mogelijk stadium in het proces te betrekken (de ontwikkelfase).

Belangrijk is ook dat de provincie voor zichzelf een faciliterende taak richting gemeenten ziet, in de periode waarin de lokale overheid nog volop in de overgang(transitie) zit, die samenhangt met haar nieuwe taken. 

Regels

De huidige wet- en regelgeving is ongelofelijk ingewikkeld voor de burgers. Samenwerking in de zorg is daardoor vaak nogal lastig vanwege concurrentie en marktwerking.

Met name in de krimpregio’s werkt het bestaande zorgstelsel onvoldoende en zou de de provinciale overheid zich moeten inspannen om zogenaamde “regelarme” zones te creëren. Hier zouden partijen vanuit de (zorg-)vraag van burgers in gezamenlijkheid passende oplossingen kunnen aanbieden. 

Burger aan zet

Door de overheid wordt van de burgers steeds meer inzet gevraagd. Mogelijkheden en de bereidheid van burgers om bepaalde taken over te nemen, burgerinitiatieven worden echter heel vaak gefrustreerd door bureaucratie en bemoeizucht van de overheid. Van controleren en reguleren moet de overheid een fundamentele omslag maken naar stimuleren en faciliteren.

Juist op het terrein van vrijwilligerswerk, noaberschap en mantelzorg, in combinatie met de professionele zorg, kan nog veel winst worden behaald. Dat vraagt wel om ruimte voor experimenten en loslaten van de regelzucht door de (provinciale) overheid. 

Zorgbelang Drenthe

Voor Senioren Belang Noord is met name Zorgbelang Drenthe (mogelijk in samenwerking met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en stichting STAMM) door haar jarenlange expertise en ervaring de meest aangewezen partij om met name burgers te betrekken bij alle veranderingen in de zorg waarvoor Drenthe de komen jaren staat.

Om ook in de toekomst zorg voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te houden, is een vaste basissubsidie een onmisbare randvoorwaarde. Juist om haar onafhankelijke rol te kunnen blijven vervullen is en blijft de provincie de enige aangewezen overheid om dat mogelijk te maken! 

Vervoer

Senioren Belang vindt dat ook de mensen die in de dorpen wonen, zich moeten kunnen verplaatsen met behulp van het openbaar vervoer. Voorkomen moet worden, dat doordat mensen geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, zij daardoor in een isolement terecht komen. Bij gebrek aan openbaar vervoer, is de inzet van alle mogelijke andere vervoersmiddelen zeer gewenst. Zo zou tot een afstand van 10 kilometer afstand de milieuvriendelijke tuk-tuk ook een mogelijke oplossing kunnen zijn. Voor wat Senioren Belang betreft mag een vervoersvoorziening, die naar de kleine dorpen blijft rijden, best extra geld kosten.

Voorts vindt Senioren Belang dat gepensioneerden gratis met welke vorm van het openbaar vervoer moeten kunnen reizen. 

De N34

Senioren Belang is tegen een (gedeeltelijke) verdubbeling en afwisseling van vier met twee rijstroken van de N34 tussen Emmen en de Punt. De vraag rijst of de verkeersveiligheid hiermee is gediend en realisering niet een gevaarlijker weg zal opleveren.

Realisering daarvan zal meer dan ooit een grote aantasting zijn van de natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, die er voor gezorgd hebben, dat het gebied een internationale erkenning heeft gekregen als Geopark.

Een alternatief voor de N34 zou een verdubbeling van een deel van de autoweg Emmen-Beilen (de Frieslandroute) kunnen zijn, die een aansluiting heeft op de A28 naar Groningen.

Het gebied naast de Frieslandroute kent op archeologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk gebied een andere opbouw en is daardoor ook minder kwetsbaar, dan het gebied rond de N34.

De verdubbeling van de weg Emmen tot Beilen lijkt in alle opzichten meer voor de hand te liggen, gezien het intensieve gebruik van de weg, een groot deel van de dag, dan de huidige plannen voor de N34. Veiligheid en doorstroming lijken hiermee meer gediend te zijn.  

Een ander alternatief om de N34 te ontlasten is om een spoorverbinding tot stand te brengen van Twente naar Emmen, via Stadskanaal en Veendam naar Groningen.

Sprekend over spoorvervoer, komt het Senioren Belang voor, dat vliegveld Eelde alleen commercieel haalbaar is, wanneer het vliegveld ook goed, snel een efficiënt bereikbaar is voor een groter deel van het (achter)land.

Dat kan alleen bereikt worden, wanneer de spoorlijn Assen- Groningen, omgebogen wordt via het vliegveld en daar een eigen station krijgt. 

Bibliotheek

De bibliotheek neemt in het maatschappelijk leven een belangrijke plaats in. Het is een maatschappelijke ontmoetingsplek en kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van alle inwoners van Drenthe. Men kan er terecht, niet alleen om boeken te lenen, maar ook om cultuur te proeven, andere mensen te ontmoeten, te debatteren en te studeren. De bibliotheek weet veel mensen te bereiken: van hoog- tot laag opgeleid, van arm tot rijk, van jong tot oud.

Ook kan de bibliotheek er voor zorgen dat mensen, zowel individueel als in een groep, kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is om bijvoorbeeld cursussen te geven aan senioren om het gebruik van de computer voor deze leeftijdsgroep bereikbaar te maken. 

Daarmee draagt de bibliotheek bij aan het tegengaan van laaggeletterdheid en kan daarmee voorkomen dat mensen in een isolement raken.

De laatste jaren worden bibliotheken nogal eens getroffen door bezuinigingen door plaatselijke overheden. Senioren belang vindt het van belang, dat de provincie bijdraagt aan het in standhouden van bibliotheken. 

Natuurbeleid

De uitvoering van het beleid van het Natuur Netwerk Nederland stagneert. Wel is inmiddels volgens de informatie het gebiedenbeleid weer gestart. Wel gaat het verwerven en inrichten in sommige gebieden wel erg moeizaam vanwege onder andere de grote druk die er ligt op de grondmarkt.

Senioren Belang vindt het van het grootste belang dat onder andere het robuust maken van de natuur een grote prioriteit krijgt en die aandacht moet krijgen die het verdient namelijk het aaneenschakelen van “losse” natuurgebieden tot een ( robuust ) geheel. Hiermee wordt versnippering en verdroging van het landschap voorkomen.

Om een verdere verdroging van en schade aan natuurgebieden maar ook van landbouwgronden en bebouwd gebied te voorkomen is het van het allergrootste belang dat er een integrale benadering op Drents niveau komt om wateroverlast en watertekort binnen de perken te houden. Senioren Belang onderschrijft dan ook bovenstaande visie van onder andere  het Drentse Landschap en de Natuur en Milieufederatie Drenthe om vergroting van de sponswerking door het watersysteem in de diverse Drentse landschappen robuuster te maken.

Robuuste natuurgebieden geven planten en dieren ook meer de gelegenheid om zich blijvend te vestigen en uit te breiden. De kwaliteit van de natuur gaat er op vooruit waar door er meer kansen en gelegenheid kan komen voor de terugkeer van zeldzame dieren, planten en vogels.

Naast de natuur vindt Senioren Belang dat ons erfgoed voor Drenthe net zo belangrijk moet zijn. De rijksoverheid trekt zich terug en gemeenten hebben niet de middelen en deskundigheid om de sector goed te bedienen.

Het programma van de provincie hiervoor dient tenminste gehandhaafd te blijven en zo mogelijk te worden uitgebreid.

Bij de wildgroei van nieuwe stallen en de bouw van grote fabrieken wordt geprobeerd rekening te houden met het milieu. De afweging tussen economie en ecologie valt toch meestal uit ten nadele van dat laatste. Senioren Belang vindt dat er strenge eisen gesteld moeten worden aan de groei van nieuwe stallen waarbij zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar een verlaging van de ammoniakdruk, fosfaatgebruik en bestrijdingsmiddelen.  Inmiddels is er wel een programma verduurzaming melkveehouderij. Senioren Belang vindt dat, dit de komende jaren ook uitgebreid moet worden naar de akkerbouwers Als agrarische bedrijven over willen stappen op duurzame landbouwmethoden en bedrijfsvoering dan vindt Senioren Belang dat de provincie hiervoor subsidies moet geven en een stimulerende houding moet blijven bewerkstelligen.

Bescherming boerenland -en weidevogels

In 2017 heeft het Rijk de uitvoering van de natuurbescherming vrijwel volledig bij de Provincie(s) gelegd. De provincies hebben op nationaal niveau de belangrijkste taken en bevoegdheden voor de bescherming van boerenlandvogels en hun leefgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het volgende:

 • Het opstellen en uitvoeren van provinciaal beleid voor het behoud en herstel van boerenlandvogels en hun leefgebieden.
 • De integratie van dit beleid in het provinciale economische beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid.
 • Het verzekeren van de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein, in het bijzonder gemeenten en waterschappen.
 • Het treffen van actieve beschermingsmaatregelen voor de bescherming, instandhouding of herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle boerenlandvogels, in het bijzonder voor bedreigde soorten.
 • Het opstellen van provinciale programma’s om de staat van instandhouding van boerenlandvogels te verbeteren.
 • Het toezien op de naleving van de verbodsbepalingen die gelden voor alle boerenlandvogels, het voorkomen van overtredingen van deze verboden en het handhavend optreden bij geconstateerde of dreigende overtredingen.
 • Het verlenen van ontheffingen, vergunningen en vrijstellingen, bijvoorbeeld voor beschermings- of onderzoeksdoeleinden.
 • De provincie moet daarbij het initiatief nemen met beter beleid en het op touw zetten van een goede samenwerking met boeren, natuurorganisaties en gemeenten.
 • Het verzamelen en rapporteren aan de rijksoverheid van gegevens omtrent de staat van instandhouding van boerenlandvogels, genomen besluiten en getroffen maatregelen.
 • Het afleggen van verantwoording over de geleverde inspanningen voor het behalen van de doelstellingen uit de Vogelrichtlijn.

De provincies hebben een breed scala aan instrumenten tot hun beschikking om invulling te geven aan hun wettelijke taken en bevoegdheden voor de bescherming van boerenlandvogels en hun leefgebieden.

De volgende instrumenten zijn daarvoor in het bijzonder geschikt en noodzakelijk:

Provinciaal actieplan voor boerenlandvogels: niet juridisch bindend, wel richtinggevend. De provincie wordt geacht zijn eigen beleid uit te voeren en na te leven. Integreren van natuur in andere beleidsprioriteiten, zoals de energietransitie, woningbouw en klimaatadaptatie is daarbij essentieel. En het waarborgen van de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein, in het bijzonder gemeenten en waterschappen.

Provinciaal programma op grond van art. 1.13 Wet natuurbescherming om de staat van instandhouding van boerenlandvogels binnen afzienbare termijn te verbeteren.

Betere ruimtelijke bescherming van leefgebieden door de belangrijkste gebieden voor weidevogels en akkervogels onderdeel te maken van Natuurnetwerk Nederland of door ze een andere vorm van ruimtelijke bescherming te geven.

Verbetering agrarisch natuurbeheer: aangeven op welke punten het collectieve stelsel moet worden aangescherpt (niet alleen extra geld). Het goed aansturen van de agrarische collectieven.

Naleving verzekeren van de passieve bescherming van boerenlandvogels bij de uitvoering van agrarische activiteiten. Het stimuleren van de ontwikkeling van een landelijke gedragscode voor de landbouw (art. 3.31 Wet natuurbescherming).

Beleidsanalyse Drenthe

Uit informatie van de Vogelbescherming komt naar voren dat er weinig informatie te vinden is over maatregelen die de provincie neemt of wil nemen voor de bescherming van boerenlandvogels.

Drenthe geeft aan te streven naar ‘behoud en op termijn herstel’ van weide- en akkervogels, maar dit wordt niet uitgewerkt of gespecificeerd. Wel wordt aangegeven dat er minder middelen worden ingezet voor weidevogels, hetgeen in contrast staat tot het streven naar herstel.

Er gaat wél meer geld naar akkervogels. Ruimtelijke instrumenten voor bijvoorbeeld het behoud van openheid van landschappen worden niet uitgewerkt. De inzet richt zich vooral op predatiebeheer, educatie en draagvlak.

Provinciale Staten heeft 9 maart 2016 de motie programma Behoud weide- en akkervogels in Drenthe aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen regie te voeren. Dit heeft  geleid tot een breed gedragen Plan van aanpak Akker- en weidevogels. Dit is door de provincie vastgesteld en bestaat uit een pakket van maatregelen, maar heeft geen duidelijke doelen. De regie lijkt nog steeds meer te liggen bij de maatschappelijke partijen, waarbij de provincie wel ondersteunt.

Samenvattend geeft de provincie Drenthe aan akker- en weidevogels belangrijk te vinden, maar concrete beleidsplannen daartoe met doelstellingen en inzet van instrumenten ontbreken. De provincie voert nog maar ten dele de regie. Dit zijn tekortkomingen die het streven van de provincie naar behoud en op termijn herstel van weide-en akkervogels in Drenthe bemoeilijken.

Senioren Belang vindt het dan ook de hoogste tijd dat de Provincie vol aan de bak moet voor de vele bedreigde boeren land en weidevogels. De vogels hebben het extreem moeilijk en nemen in aantal drastisch af.

De oorzaken zijn genoegzaam bekend: intensief landgebruik en schaalvergroting in de landbouw.

Bestrijdingsmiddelen en natuur 

Senioren Belang maakt zich grote zorgen over de enorme bijensterfte, waarvan de laatste paar jaar sprake is. Bijen zijn van levensbelang voor het ecosysteem. Als er geen bijen meer zijn, dan gaat de mensheid langzaam maar zeker zijn ondergang tegemoet, door een gebrek aan voldoende voedingsmiddelen.

Maar niet alleen de bijen worden bedreigd. Ook andere insecten en mede daardoor ook het aantal vogels neemt drastisch af, zo blijkt uit vogeltellingen.

Daarom dringt Senioren Belang er bij de provincie op aan, om ernstig toe te zien op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in kas – land en tuinbouw en die zo mogelijk sterk terug te dringen en te (laten) vervangen door meer natuurvriendelijke manieren van bestrijding. 

Veiligheid

Senioren Belang Noord vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in onze Provincie. In toenemende mate worden ouderen slachtoffer van criminaliteit zoals inbraak. Ook de toenemende verkeersintensiteit zorgt voor een groter gevoel van onveiligheid.

Senioren Belang vindt dat met name senioren en gehandicapten in bescherming moeten worden genomen.

In dit kader valt te denken aan:

de wijkagent moet meer zichtbaar zijn meer sociale controle zou bevorderd moeten worden meer advisering en voorlichting geven over verantwoorde inbraakpreventie

Veilige fietspaden en daar waar nodig betere openbare verlichting.

Meer openbaar vervoer

Werkgelegenheid

Met een toenemende vraag naar arbeidskrachten moet discriminatie naar leeftijd, geslacht en huidskleur worden tegengegaan. Iedereen die wil werken moet de kans hebben om te kunnen werken. Dat geldt ook voor nieuwkomers. Begeleiding en opleiding van die laatste groep moet goed geregeld zijn.

Wind- en zonne-energie

Ofschoon steeds meer deskundigen er van overtuigd zijn, dat windenergie, indien er windmolens in de provincie Drenthe komen, niet de oplossing is als vervanger van de fossiele energiebronnen, en slechts mondjesmaat bijdraagt aan de gewenste hoeveelheid energie, blijft de overheid vasthouden aan deze energievorm.

Bij het plaatsen van windmolens in de provincie, moet ervoor worden gezorgd dat de bewoners in de gebieden waar molens worden geplaatst niet alleen de belastende milieulasten daarvan moeten dragen maar er ook voordeel (lusten) van hebben. Bij het aanwijzen van nog meer terreinen voor het plaatsen van windmolens, moet gekozen worden voor (niet meer) in gebruik zijnde industrieterreinen. Het provinciebestuur moet daarbij stevig de vinger aan de pols houden.

De plaatsing van zonnepanelen op daken en in weilanden neemt een grote vlucht. Duidelijk is dat opgewekte zonne-energie een groter aandeel gaat leveren aan de energietransitie. Meer nog dan nu het geval is, moet het bedekken van daken door zonnepanelen gestimuleerd worden boven het volbouwen van enorme lappen land daarmee.

De provincie zou een sterkere invloed moeten uitoefenen op energiemaatschappijen om de teruglevering van stroom onbelemmerd te laten plaatsvinden. 

Noordelijk landsdeel

Senioren Belang is geen voorstander van het samenvoegen van de noordelijke provincies. Wij pleiten ervoor om de Drentse “warmte” (noaberschap) in de kleine dorpen en buitengebieden vast te houden, en daar hoort geen grootschalig denken bij. Drenthe moet Drenthe blijven. 

Stevige samenwerking met de oosterburen in het kader van onder meer grensoverschrijdende werkgelegenheid, wordt door Senioren belang van harte ondersteund. 

Recreatie en cultuur

Drenthe wordt al sedert jaren de fietsprovincie genoemd. Om dat imago te behouden zal er voor gezorgd moeten worden dat de bestaande fietspaden goed bereikbaar en dus goed onderhouden worden. Daarnaast moet volle aandacht gegeven worden aan verdere uitbreiding van het fietspadennet.

Senioren Belang ondersteunt de aanbevelingen die in de fietsnota “Drenthe fietst verder” worden gedaan met als kernpunten;

 1. meer mensen op de fiets
 2. veilig fietsen
 3. een compleet fietsnetwerk bewerkstelligen waarbij fietssnelwegen waar dat kan en mogelijk is, gestimuleerd moet worden
 4. een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct creëren

In tegenstelling tot het aantal fietsen, stijgt, volgens de laatste informatie, Het aantal elektrische-fietsen (e-bikes) stijgt navenant sneller dan het aantal gewone fietsen in ons land. Dat geldt zeker ook voor de seniorenprovincie Drenthe. fors in ons land. Veel fietspaden zijn hier niet op berekend en dus ook niet breed genoeg. Daardoor gebeuren er steeds meer ongelukken, vooral onder senioren, zo blijkt uit de cijfers.

Om meer mensen uit de auto te krijgen zouden fietssnelwegen met bijvoorbeeld verschillende snelheden per rijstrook een oplossing kunnen zijn. Mogelijk zou een provinciaal snelfiets-wegennet ontwikkeld kunnen worden.

Senioren Belang vindt dat er meer initiatieven zouden moeten worden ontplooid om te komen tot een meer sportgerichte natuurbeleving. Te denken valt hierbij aan een netwerk van aantrekkelijke paden voor o.a. ruiters, mountainbikers, fietsers (e-bikers) en wandelaars.

Voor Senioren Belang is investeren in natuur en recreatie erg belangrijk om zo Drenthe een groene provincie te laten zijn en te laten blijven.

Evenals de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drentse Landschap vindt Senioren Belang dat de Drentse natuur een grote maatschappelijke en economische waarde heeft. Het is de grootste motor voor toerisme en recreatie en draagt mede daardoor bij aan gezondheid en een goed vestigingsklimaat.

Om met name  natuurontwikkeling te stimuleren zijn bloemen en soortenrijke bermen en slootkanten door de hele provincie van groot belang voor kwetsbare soorten als bijen, vlinders en akkervogels.

Naast de indrukwekkende natuur kent het Drentse Landschap ook een rijke afwisselende en boeiende cultuurhistorie van onschatbare waarde.

Tegelijkertijd staat dit alles onder grote druk, karakteristieke elementen, zoals houtwallen, verdwijnen nog steeds en kale akkers met niet of nauwelijks nog een flora en fauna domineren op veel  plaatsen. Daarnaast vergen nieuwe ontwikkelingen, zoals duurzame energie en schaalvergroting ook steeds meer hun tol en eisen daardoor ook hun plek op in het landschap met alle negatieve gevolgen van dien.

Daarom is het van groot belang dat (nieuwe) economische ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit gecombineerd worden waarbij duidelijke voorwaarden worden gesteld en hierin door de Provincie de regie moet worden gehouden.

Sport

Senioren Belang is er geen voorstander van dat het Provinciebestuur zich gaat beijveren voor het naar Assen hallen van de formule 1-races. Het naar Drenthe halen van dit evenement is strijdig met het natuurbeleid, waarin gestreefd wordt naar een schone provincie.

Vanuit historisch perspectief staat het behoudt van van TT bij Senioren belang niet ter discussie. Wel zouden andere milieuvervuilende aktiviteiten, zoals het truckersfestijn e.a. zoveel mogelijk moeten worden teruggedrongen.

Ondersteuning van FC Emmen door de Provincie, waardoor verdere investeringen kunnen worden gedaan, worden door Senioren Belang toegejuicht. Het afgelopen half jaar heeft aangetoond dat FC Emmen van enorme promotionele waarde is, niet alleen voor Emmen, maar voor de hele provincie Drenthe.

Waterschap

Omdat senioren zich erg betrokken voelen bij de natuur in al haar facetten is er daardoor bij hen ook veel belangstelling voor de waterschappen. Door de afgelopen droge, warme zomer, met soms overlast veroorzakende regenperioden en de gevolgen voor mens en natuur, zijn senioren zich nog meer bewust geworden van het belang van een goede waterbeheersing als eerste levensvoorwaarde voor mens, flora en fauna.

Vanuit deze betrokkenheid en de zorgen om de toekomst wil Senioren Belang zich inzetten om een politieke bijdrage te leveren om samen met het waterschap de zorg te dragen voor goed waterbeheer.

Onze infrastructuur is (nog) niet berekend op het goed verwerken van de gevolgen van langdurige droogte of overvloedige regenval.

Bij perioden van hevige regenval is ons rioleringsstelsel, maar ook ons beken- en rivierenstelsel onvoldoende in staat om het overtollige goede water te kunnen verwerken. Bij langdurige droogte blijkt er onvoldoende water te zijn, waardoor boeren niet kunnen beregenen. Dus is een evenwichtig waterbeleid van het allergrootste belang.

Ondanks knappe technologie blijken we nog steeds niet in staat het waterpeil goed te beheersen en het water goed schoon te houden. Meer inspanning en wellicht meer financiële middelen zijn daar voor nodig. Dat kan betekenen dat wellicht de waterlasten nog wat omhoog moeten. Hoe vervelend ook, Senioren Belang is bereid die verantwoordelijkheid te dragen om er voor te zorgen dat schoon water bereikbaar blijft voor iedereen, voor nu, voor onszelf en in de toekomst voor de generaties na ons.

Toezicht op gemeente en waterschappen

Een interessant punt opgeworpen in onderstaand rapport is verder het toezicht op gemeente en waterschappen. In het rapport interbestuurlijk toezicht van Gedeputeerde Staten in Groningen van 2 mei 2017 wordt een toekomst visie neergezet voor gemeenten en waterschappen inhoudende dat de Provincie aan wil sturen op meer maat werk waarbij met elke gemeente afzonderlijk een toezichtplan gemaakt kan worden waarin de specifieke kenmerken van die gemeente centraal staan. Het toezicht kan zich dan gaan richten op die onderwerpen die er toe doen. Gemeente en provincie nemen dan gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bestuurlijk functioneren. Aangegeven wordt dat, dit ook zou kunnen gelden voor de Waterschappen waarbij het toezicht zich nu alleen beperkt tot financieel toezicht op de WABO ( wet algemene bepalingen omgevingsrecht)-taken en Archief en Informatiebeheer. Ook hier zou een maatwerkconstructie naar analogie van bovenstaande gerealiseerd kunnen worden.

Naar de burgers toe zou de Provinciale overheid van controleren en reguleren meer een omslag willen maken naar stimuleren en faciliteren. Eén en ander vraagt wel om experimenteerruimte en loslaten door de Provinciale overheid.

Senioren Belang is benieuwd hoe de waterschappen in deze materie staan?

Naar buiten toe zou het waterschap in de beleving van Senioren Belang nog meer transparanter kunnen. Transparantie vergroot de betrouwbaarheid.

In het kader van juist deze transparantie is meer voorlichting naar de burger toe van groot belang. Immers dit creëert meer draagvlak. Met name ook in het samenwerken met meerdere belanghebbenden zoals onlangs in het Deltaplan biodiversiteit naar voor kwam presenteren de waterschappen zich als een samenwerkende partner die de alarmerende berichten over de forse achteruitgang van planten en dieren serieus nemen.

Het gepresenteerde Deltaplan is vooral een intentieverklaring om het natuurherstel gezamenlijk aan te pakken. Met name landbouw en natuurorganisaties vragen van de overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen om onder andere het beheer van wegbermen, spoordijken, slootkanten en beekoevers natuurvriendelijk uit te voeren. De bedoeling is op deze wijze een netwerk van natuurzones te doen ontstaan die daardoor ook een verbinding vormen met bestaande natuurgebieden. Volgens de initiatiefnemers van het deltaplan is het door  een dergelijke samenwerking mogelijk om 90 procent van het Nederlandse grondgebied te gebruiken voor natuurherstel en zijn er daardoor meer kansen voor wilde planten en dieren.

Het doel is om nog meer partijen te betrekken bij dit Deltaplan opdat het succes voor mens, dier en plant uitgebreid kan worden in ons aller belang.

Hierin ligt de mening van Senioren Belang een waardevolle en belangrijke taak voor ons waterschap.

Want gezond ouder worden in een schone Provincie en schoon water is van levensbelang voor mens en dier .