Beste leden, vrijwilligers en donateurs

Allereerst wil ik jullie namens ons bestuur en uiteraard mijzelf bijzonder hartelijk dank zeggen voor de niet aflatende steun in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Helaas heeft de enorme inspanning van ons allen geen zetel opgeleverd. Onder andere vanwege het feit dat de zorg momenteel “even uit de gratie” lijkt te zijn en velen zich meer lijken  te herkennen in de kakafonie van woorden en toespelingen van

Forum van Democratie . Met name partijen waar de aandacht voor zorg inherent is aan hun functioneren verloren nogal wat zetels, te denken valt hierbij aan de SP, de Onafhankelijke Partij Drenthe en onze partij Senioren Belang. 50 + wist zich met 1 zetel te handhaven maar dat was het dan ook !!

Gaan wij verder ?

Jazeker en volop zullen wij ons in alle opzichten de komende tijd en jaren  blijven inzetten voor onze Senioren.

Graag tot hoors en of ziens.

Hartelijke groet,

Bé Hoeksema

Bestuursvoorzitter

Foto: Reina de Vries

 

 

Bé Hoeksema……

“Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam, veilig en bereikbaar gebied voor senioren te laten zijn, met schoon water, een beschermde natuur en levensruimte voor mens en dier

 


Wat is, wil en doet Senioren Belang?

Gezond ouder worden in een schone Provincie is het thema waarmee Senioren Belang de verkiezingen in gaat voor de Provinciale Staten.

Senioren Belang is een politieke belangenvereniging met jarenlange bestuurlijke ervaring onder andere opgedaan in de gemeenteraad van Emmen. Krachtig en degelijk staat zij in het dagelijkse leven. De lucht en het hunebed staan hierbij symbool voor onze partij. De lucht staat voor de ruimte in ons leven om krachtig aan ons zelf en de samenleving deel te nemen en te werken. Het hunebed staat voor de (oer) degelijkheid van onze partij met een stevig fundament in het Drenthe van heden. Senioren Belang wil de belangen van de huidige en toekomstige senioren in Drenthe behartigen. Dit is mede de reden waarom zij meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Drenthe.

Met name de huidige senioren hebben de hedendaagse samenleving en welvaart tot stand gebracht. In hoog tempo worden echter deze welstand en verworven zekerheden voor senioren afgebroken en afgenomen. Senioren Belang vindt dat het zo niet langer kan en komt daarom – zonder de belangen van andere groepen in de samenleving over het hoofd te zien in het bijzonder op voor de senioren. Senioren Belang neemt hierin haar verantwoordelijkheid!

Het is nu vooral de tijd om op te komen voor de huidige en toekomstige senioren! Als samenleving zijn wij deze groep veel dank en hulp verschuldigd.

Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam en veilig gebied voor senioren te laten zijn.

In de loop van 2019 zal de groep 50+ers groter zijn, dan alle groepen daaronder (gegevens CBS en Demografisch Bureau). Dat betekent dat deze bevolkingsgroep niet langer meer van ondergeschikt belang is, ook economisch niet.

In het verleden, maar ook nu nog, wordt te gemakkelijk gedacht dat senioren alleen maar een kostenpost zijn voor de samenleving.

Maar een heel groot deel van deze bevolkingsgroep is een economische factor waar rekening mee moet worden gehouden. Zij zijn redelijk bemiddeld en nog vitaal

Maar het seniorenplaatje is niet alleen maar zonnig. Onder de senioren, en dan vooral de 75+ers, bevindt zich een grote groep die niet die materiële en fysieke welstand kent. Die groep mag niet vergeten worden. Sterker nog: die groep behoeft speciale aandacht.

Er is een trend in ons land gaande, om alles in geld en economische éénheden uit te drukken. Ook in de (gezondheid)zorg.

Een oudere mag niet te veel geld kosten. Dreigt er overschrijding van een bepaalde financiële grens, dan wordt zorg niet meer verleend, bepaalde medicijnen niet meer verstrekt, of een operatie niet meer uitgevoerd. Ook de oudere senior is een waardevol mens en geen economische eenheid.

Senioren Belang verzet zich hier met kracht tegen en komt op voor de belangen van deze groep. Betekent dat, dat Senioren Belang alleen maar geïnteresseerd is in die onderwerpen die de senioren direct raken?

Nee, natuurlijk niet, want alle zaken waar de provincie voor verantwoordelijk is en waarover besluiten genomen moeten worden: zoals wegenaanleg, infrastructuur, economie, cultuur raken direct of indirect ook de senioren. Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam, veilig en bereikbaar gebied voor senioren te laten zijn, met schoon water, een beschermde natuur en levensruimte voor mens en dier.

Klik hier voor het volledige programma.

Kieskompas

 

Senioren Belang doet ook mee aan het Kieskompas. De stellingen binnen Kieskompas kunnen beantwoord worden met mee eens, helemaal mee eens of niet mee eens of helemaal niet mee eens. Dit moet vervolgens onderbouwd worden met een verwijzing c.q. teksten uit ons verkiezingsprogramma. Je kunt ook aangeven waar de kiezer een eventuele toelichting met verduidelijking kan vinden.

Dit is wat Senioren Belang ook heeft gedaan onder het hoofdje aanvullingen. In onderstaande geven wij een toelichting op een aantal stellingen die in onze ogen meer duidelijkheid dan wel een nadere uitwerking behoeven.

Armoedebestrijding

Voor Senioren Belang is het  tegengaan van overerving van armoede van ouder op kind een speerpunt met betrekking tot het armoedebeleid. Hierbij is het voor haar belangrijk dat op korte termijn het  ledigen van nood wordt gerealiseerd.  Een en ander kan onder andere worden bereikt door het bevorderen van (financiële) zelfredzaamheid en  stimuleren dan wel gebruik maken van regelingen. Voorts het activeren naar werk en participatie. Naast een gebiedsgerichte aanpak voor armoede en noodhulp is verder het bevorderen van bekendheid van de inkomensondersteunende maatregelen (o.a. stimuleren en gebruik maken van regelingen) en meer inzet op kwetsbare groepen ( kind regelingen, noodhulp) een aandachtspunt voor nieuw beleid.

Gaswinning in Noord-Drenthe

Met de gevolgen van gaswinning in Groningen voor ogen is Senioren Belang tegen gaswinning in Noord-Drenthe, dit mede vanwege de ernstige bodemdaling en aantasting van huizen en overige zaken evenals de toenemende emotionele en psychische belasting van de bevolking.

Extra geld voor grote evenementen

Om Drenthe een groene  provincie te laten zijn en te blijven vindt Senioren Belang dat hier terdege rekening moet worden gehouden. In haar ogen zijn met name milieu belastende grote evenementen strijdig met het natuurbeleid waarin gestreefd wordt naar een schone provincie.

Opcenten

De provincie kan de inkomsten van de opcenten vrij besteden. De inkomsten gaan dus niet alleen naar wegen maar ook naar andere zaken. Senioren Belang vindt dan ook dat de opbrengsten van provinciale opcenten besteed moeten worden aan mobiliteit en investeringen in bijvoorbeeld wegen, fietspaden of treinen. De opbrengsten kunnen ook aangewend worden om het openbaar vervoer voor 65+ers gratis te maken. Drenthe heeft van alle provincies het hoogste opcenten niveau.

Airport Eelde

Groningen Airport Eelde lijkt financieel zijn grenzen bereikt te hebben. Er wordt al jaren publiek geld in het Groningse Airport gestopt. Er is nog steeds geen zicht op een rendabele exploitatie. Het vliegveld moet in feite in eerste instantie zo commercieel ingericht zijn dat het zijn eigen financiën kan regelen. Naar onze mening is het vliegveld alleen financieel gezond te krijgen als de trein Assen-Groningen Eelde aandoet ( visa versa ).

Wilde dieren

Beschermde dieren mogen niet afgeschoten worden, enkel en alleen onder zeer stringente voorwaarden. Schade moet echter wel gecompenseerd worden. Er kan ook naar andere oplossingen worden gezocht

Permanente bewoning

Alleen in noodgevallen zou ontheffing gegeven kunnen worden (semi -permanente bewoning )

Andere Kieswijzers